U bevindt zich op: Home Nieuwe Risicos Geneesmiddelenvoorziening Off-label gebruik van geneesmiddelen

Off-label gebruik van geneesmiddelen

Dit project start met een inventarisatie van problemen bij off-label gebruik van geneesmiddelen. Off-label gebruik houdt in dat geneesmiddelen bewust of onbewust voor andere doeleinden wordt gebruikt dan waarvoor het op de markt is gebracht. Bij de inventarisatie wordt meegenomen of het mogelijk is deze problemen te onderzoeken en of maatregelen vanuit de geneesmiddelenketen kunnen bijdragen aan een oplossing.

Mogelijke probleemgebieden zijn:

  • Het ontbreken van betrouwbare informatie over de aard en omvang van off-label gebruik in Nederland. Daardoor is het bijvoorbeeld niet goed mogelijk om risico’s hiervan in te schatten.
  • Het ontbreken van adequate en objectieve informatie voor beroepsbeoefenaren.
  • Het ontbreken van systematische dataverzameling van off-label gebruikte geneesmiddelen.
  • De beperkte beschikbaarheid van resultaten van randomized clinical trials in de literatuur, en daarmee de kwaliteit van de onderbouwing van off-label indicaties.
  • Kosten/vergoeding van off-label gebruikte geneesmiddelen.
  • De wettelijke mogelijkheden om indicaties te registreren door anderen dan de octrooihouder van het geneesmiddel.

Interviews zullen plaatsvinden met aCBG, IGZ, Lareb en VWS en, zo nodig, met  zorgverleners. Op basis hiervan zal een lijst worden opgesteld met relevante onderzoeksvragen. Deze wordt vervolgens besproken tijdens een gezamenlijke bijeenkomst om keuzes te maken welke voorrang krijgen. Voor geprioriteerde onderzoeksvragen waarvoor de inzet van het RIVM gewenst is, zal vervolgens een projectplan worden opgesteld en uitgevoerd. Inmiddels is er vanuit VWS een Stuurgroep Off-label opgestart. De overwegingen/discussies binnen deze Stuurgroep zullen meegenomen worden als de lijst met relevante onderzoekvragen wordt opgesteld.

 

Zoeken:

Service