U bevindt zich op: Home Interventies in Balans Geneesmiddelenketen in Nederland

Geneesmiddelenketen in Nederland: samenhang inzichtelijk

Doel van het project is om de samenhang van de maatregelen in de keten inzichtelijk te maken door kennis van de ketenpartijen te integreren. Hiervoor zijn drie deelprojecten opgesteld.

Deelproject 1: Personalised medicine: risico’s gedekt?

Voor personalized medicine geldt dat de effectiviteit en veiligheid van het geneesmiddel mede afhangt van het in vitro diagnosticum (het medisch hulpmiddel om de behandeling te bepalen): beide producten zijn onlosmakelijk verbonden, maar worden gereguleerd door twee verschillende registratiesystemen van wet- en regelgeving. De vraag is of de huidige Europese geneesmiddelen- en medische hulpmiddelen wetgeving de risico’s van de combinatie van een geneesmiddel en bijbehorend in vitro diagnosticum voldoende afdekt. Om deze vraag te beantwoorden wordt de stand van zaken rondom personalized medicine in Europa geïnventariseerd. Verder wordt informatie verzameld over de geneesmiddelen die in Europa zijn geregistreerd met farmacogenetische informatie in de SPC (een samenvatting van de eigenschappen van het geneesmiddel) en over in vitro diagnostica die voor deze geneesmiddelen kunnen worden gebruikt. Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre in beroepsrichtlijnen aanwijzingen bestaan voor het gebruik van de diagnostica in Nederland.

Deelproject 2: Processchema

In de media duiken regelmatig berichten op die aangeven dat de manier waarop de uitvoeringstaken van de verschillende ketenpartijen zijn ingericht niet altijd bevorderend zijn voor innovatie. De vraag is in hoeverre de geneesmiddelenketen of de samenwerking binnen de keten hier invloed op heeft. Doel van dit deelproject is om de samenhang van de maatregelen in Nederland inzichtelijk te maken door een processchema op te stellen. Door in kaart te brengen wie wat wanneer doet, wordt namelijk inzichtelijk hoe nu in de keten wordt samengewerkt en op welke punten dit verbeterd kan worden, bijvoorbeeld door kennis te delen. Betrokken functionarissen van alle ketenpartijen zullen worden geïnterviewd. Daarna volgen ketenbijeenkomsten waarin het processchema bediscussieerd zal worden. Ook wordt de keten uitgedaagd voorstellen te doen voor verdere procesverbeteringen.

Deelproject 3: Haalbaarheidsstudie webportal

De ketenpartijen hebben de wens geuit een webportal op te zetten met informatie over de vertegenwoordiging van de verschillende ketenpartijen in internationale werkgroepen. Via dit middel kan informatie over de deelnemers en de onderwerpen up-to-date en toegankelijk worden gemaakt. In dit deelproject worden de specifieke wensen van de ketenpartijen voor zo’n webportal geïnventariseerd door middel van interviews. Welk(e) doel(en) moet de webportal volgens hen dienen en welke behoeften hebben zij over de inhoud? De bevindingen van de interviews worden gerapporteerd en besproken met de ketenpartijen. Daarna zal een eerste prototype van de webportal worden gebouwd.

 

Zoeken:

Service